Vedtæger Danmark

Vedtægter for

 SESAM

Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr

 

§1   Navn og hjemsted

Foreningens navn er SESAM, som står for Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr.

Foreningens hjemsted er Silkeborg.

§2   Formål og arbejdsområde

Det er SESAM’s mål at fungerer som det danske videncenter, hvor information, erfaring og praktiske resultater vedrørende sammenkobling af produktionsudstyr udveksles og formidles til danske virksomheder i såvel national som international sammenhæng.

SESAM skal bidrage med viden information om rationalisering, automatisering og integrering af produktionsudstyr i danske virksomheder, for derved at sikre og øge virksomhedernes indtjening.

Dette opnås ved:

 • At fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr.
 • At arbejde for at placere sammenkoblingen af produktionsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed.
 • At afholde medlemsmøder.
 • At udsende medlemsbladet SESAM-Nyt.
 • At give information om kurser og seminarer.
 • At samle information fra tidsskrifter o.lign.
 • At informere om internationalt arbejde (EU projekter, ISO, IEC, m.fl.) med relation til system integration.

 

§3   Etablering af specielle erfa-grupper

Det er muligt, at starte specialiserede erfa-grupper, f.eks. god automationspraksis i fødevareindustrien eller netværksarkitektur i energisektoren.

Erfa-grupperne skal have en styregruppe med repræsentation fra SESAMs bestyrelse.

Alle medlemmer af SESAM kan deltage i erfa-grupperne.

Erfa-grupperne kan vedtage deres egne vedtægter for at præcisere erfa-gruppens rolle og berettigelse. Vedtægterne skal dog indeholde følgende elementer:

Erfa-gruppen tilhøre SESAM, og SESAMs generalforsamling er den øverste myndighed.

SESAM sekretariatet benyttes til koordinerende aktiviteter.

Ved etablering af styregruppe skal der være repræsentation fra SESAMs bestyrelse.

 • Der betales et selvstændigt kontingent for SESAM sekretariatets rolle.
 • Der er pligt til at orientere alle medlemmer af SESAM om aktiviteter i erfa-gruppen.
 • Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab der fremlægges på SESAMs generalforsamling under dagsordenspunkt 3.2. Omkostninger der deles mellem SESAM og SESAM-FOOD fordeles efter en fordelingsnøgle fastsat af bestyrelsen

Erfa-gruppen skal navngives, således at gruppen altid starter med ”SESAM-”, og det efterfølgende ord skal repræsentere erfa-gruppen. F.eks. SESAM-FOOD. Logoet skal indeholde navnet på gruppen i den prikkede form, som fremgår af SESAMs logo.

Erfa-gruppens økonomi baseres på

 • Et specificeret kontingent til bestride af almindelige opgaver i forbindelse med SESAM sekretariatets rolle.
 • Offentlige eller private støtte ordninger.
 • Sponsorer.

 

§4       Hvem kan blive medlem?

Alle med interesse i system integration og sammenkobling af produktionsudstyr, dækkende området fra sensorer til komplette styresystemer.

Typiske medlemsprofiler: brugere, leverandører, rådgivere, konsulenter, brancheforeninger, institutioner og læreanstalter.

 

 §5  SESAM’s Økonomi baseres på:

 1. Medlemskontingentet samt kontingent i forbindelse med medlemsmøder og temadage til bestridelse af almindelige opgaver i forbindelse med driften af SESAM, herunder udsendelse af bladet SESAM-Nyt, afholdelse af medlemsmøder, formidling af relevante nyhedsinformation og i det hele taget sørge for kommunikation medlemmerne imellem.
 2. Frivillige bidrag til løsning af særlige opgaver samt annonceindtægt.
 3. Udmeldelse skal ske skriftlig, 3 måneder før periodens udløb.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august følgende år.

§6   Bestyrelse:

Foreningen SESAM ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælger generalforsamlingen 2 eller flere suppleanter, som ikke har stemmeret. Disse 7 medlemmer vælges for et tidsrum af 2 år ad gangen og afgår med skiftevis 2 eller 3 hvert år, første gang ved lodtrækning imellem to, 2 år efter stiftelsen. Genvalg kan finde sted. Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse kan supplere sig med flere personer, bl.a. for at knytte forbindelse til universiteter og højere læreanstalter, samt relevante organisationer. Disse supplerende personer har ikke stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ved enkelte medlemmers forfald supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en sekretær samt eventuelle andre funktionærer til varetagelse af det daglige arbejde og kan bevillige midler hertil.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden.

§7   Generalforsamling:

Generalforsamlingen er SESAM’s højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et ordinært medlemsmøde efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel incl. regnskab. Dagsorden skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om SESAM’s virksomhed i det forløbne år
  1. Beretning om Erfa-gruppens virke
 3. Kasserer fremlægger det af bestyrelsen foreslåede regnskab, som skal være revideret af de to revisorer, til generalforsamlingens godkendelse
  1. Erfa-gruppernes regnskaber
  2. SESAMs regnskab
 4. Formanden foreligger budget for det kommende år, herunder også forslag til kontingentets størrelse, til vedtagelse på generalforsamlingen
  1. SESAM
  2. Erfa-grupperne
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, indsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af denne finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves, at mindst en femtedel af foreningens stemmeberettiget medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst otte dages varsel, senest én måned efter, at kravet om dens afholdelse er rejst for bestyrelsen. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen, og kun de på den anførte forslag kan gøres til genstand for afstemning med bindende virkning.

Vedtægtsændringer kræves vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan kræve vedtægtsændringer udsendt til urafstemning. Afstemninger på generalforsamlingen i øvrigt afgøres ved simpelt stemmeflertal. Med hensyn til afstemning om foreningens opløsning se §8.

Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan tilstedeværende medlemmer repræsentere fraværende medlemmer, når en skriftlig fuldmagt herom medbringes.

 

§8   Foreningens opløsning:

Foreningen opløses, hvis mindst tre fjerdedele af foreningens stemmer afgives herfor på en lovligt indvarslet generalforsamling. Møder et utilstrækkeligt antal medlemmer op på den med foreningens opløsning for øje indkaldte generalforsamling, kan der med sædvanligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

I det tilfælde at SESAM opløses, kan de enkelte erfa-grupper forsætte deres arbejde i eget regi.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009.

Carsten Nøkleby

Formand