STADGAR SESAM SVERIGE

§1 Namn

Nätverkets namn är SESAM SVERIGE och är en kommittee tillhørande föreningen SESAM i Danmark.

§2 Syfte

 • SESAM Sverige skall verka før SESAM’s svenska medlemmar.
 • SESAM Sveriges aktiviter skall ske i Sverige. 
 • SESAM Sverige skall vara ett bransch oberoende nätverk.
 • SESAM Sverige skall ordna sammankomster och vara ett kunskapscenter och nätverk för erfarenhetsutbyte med primärt fokus på industriell automation.
 • SESAM Sverige skall söka och belysa trender, problemställningar och teknik som används inom industriell automation  

Syftet uppnås genom:

 • Kontakter inom nätverket
 • Medlemsmöten
 • Svensk websida www.sesamsverige.se
 • Seminarier
 • Arbetsgruppsmøten
 • Internationellt samarbete (länk till SESAM i Danmark)

 

§3 Medlemmar

SESAM i Danmark har olika typer av medlemskap, ett sådant ær medlemskap i SESAM Sverige.

Detta betyder att medlemskap i SESAM Sverige betalas genom SESAM i Danmark. Medlemskap i SESAM Sverige berættigar att ta del av aktiviter som ordnas av SESAM och SESAM Sverige.

Potentiella medlemmar i SESAM Sverige ær alla med intresse för industriell automation, exempelvis systemintegration av industriell utrustning till kompletta system.
Typiska profiler för medlemmar är: slutanvändare, leverantörer, rådgivare, konsulter, branschorganisationer, institut och högskolor.

Regler kring medlemsskap enligt SESAM i Danmark.

§4 Ekonomi

SESAM Sveriges rækenskaper skall redovisas separat från SESAM i Danmark.

§5 Styrelse

Föreningen SESAM Sverige leds av en styrelse med sju (7) ledamöter och två eller fler suppleanter. Styrelsen væljs vid årsstämman. SESAM Sverige skall stræva efter att ha en styrelse med jæmn førdelning mellan slutanvändare, leverantörer, samt oberoende aktører

De sju (7) ledamöterna väljs för en period på två år och ersætts med tre eller fyra personer varje år. Under första mandat tiden så sker detta genom lottning mellan valda personer för att komma i fas. Tidigast två år efter SESAM Sveriges bildande kan omval ske.

Endast ledamøterna har røstrætt i styrelsen.

Styrelsen kan anvænda sig av adjungerande styrelsemedlemmar før att få in kompletternade kompetens.

Styrelsen väljer ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen kan dessutom utse sekreterare samt övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmæssig då minst fyra av dess medlemmar är närvarande. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6 Årsmöte

Årsmøte ska hållas en gång per år. Årsmøtet är SESAM-Sveriges högsta instans och hålls efter räkenskapsåret. Kallelse till årsmøtet skall ske minst 14 dagar innan. Medlemmar har rätt att framlägga motioner till årstämman, dessa ska inkomma skriftligen minst 7 dagar innan årssmøtet.

Dagordningen ska innehålla följande:

 1. Val av ordförande
 2. Ordföranden rapportera om SESAM Sveriges verksamhet under det gångna året
 3. Kassör presenterar styrelsens föreslagna bokslut, vilka skall ha granskats av två revisorer.  
 4. Val av styrelseledamöter
 5. Val av suppleanter
 6. Behandling av inkomna motioner.
 7.  Övrigt

§7 Nätverkets upphörande

Nätverket upplöses om mer än tre fjärdedelar (3/4) av SESAM Sveriges medlemmar röstat før att så skall ske. För att SESAM Sverige skall kunna upphöra så måste detta beslutas på ett möte. Varje medlem skall informeras skriftligen om detta minst 14 dagar i förväg.

Vid möte med ett otillräckligt antal medlemmar om SESAM Sveriges upplösning så kan frågan avgöras med enkel majoritet (oavsett antalet närvarande medlemmar).

Vid upplösning av SESAM Sverige så skall innestående medel användas i enlighet med SESAM Sveriges syfte.

Som antagits av den konstituerande möte den 15 juni 2011.